Улогата на AWS Operation Specialist е фундаментална во дизајнирањето, имплементирањето и надгледувањето на cloud решенијата кои ги користат веб-услугите на Amazon (AWS). Имено, AWS Operation Specialist дизајнираат и управуваат со скалабилни, економични и сигурни архитектури на cloud користејќи AWS услуги. Тие создаваат и работат на архитектонски решенија кои се усогласуваат со деловните цели додека користат AWS инфраструктура, пресметување, складирање, база на податоци и мрежни услуги.

Cloud Architects ги оптимизираат услугите и ресурсите на AWS за да ги максимизираат перформансите и да ги минимизираат трошоците. AWS Operation Specialists помагаат при мигрирање на внатрешната инфраструктура во AWS cloud средини или дизајнирање хибридни cloud решенија кои беспрекорно ги интегрираат системите во просториите со услугите AWS, обезбедувајќи непречена интероперабилност. Тие дизајнираат архитектури со висока достапност и толеранција на грешки користејќи AWS услуги како Еластичко балансирање на оптоварување (ELB), автоматско регулирање и поставки во повеќе региони за да обезбедат еластичност и континуитет на работењето.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 40

Во таа насока потребно е да се посетат обуките:

Име на курс Број на часови
AWS Operation Specialist 8
Architecting on AWS 24
Cloud Operations on AWS 24
Планирање и развој на кариера 9
Работа на реален проект 18
Полагање на официјален испит AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C02)

Работни позиции

AWS Администратор
Solutions Architect
Оператор со системи

Индустрии

ИТ компании | Банки | Телекоми | Големи производствени компании