Улогата на мрежен специјалист останува круцијална во управувањето, обезбедувањето и оптимизирањето на мрежните инфраструктури за поддршка на растечките барања на модерната технологија. Имено, мрежните специјалисти дизајнираат, поставуваат и управуваат со сложени мрежи, вклучувајќи LAN (локални мрежи), WAN (мрежи со широка површина), безжични мрежи и мрежи базирани на cloud. Тие обезбедуваат овие мрежи да ги задоволат барањата на организацијата за поврзување, перформанси и приспособливост. Специјалистите се фокусираат на спроведување на силни безбедносни мерки за заштита на мрежите од сајбер закани. Тие конфигурираат заштитни ѕидови, системи за откривање на упад (IDS), VPN (Виртуелни приватни мрежи) и други безбедносни протоколи за заштита на мрежната инфраструктура и податоци. Мрежните специјалисти ги следат перформансите на мрежата користејќи алатки како што се софтвери за следење на мрежата и аналитиката за да идентификуваат и да ги решат проблемите како што се тесните грла на пропусниот опсег, латентноста, загубата на пакети или регулирање на мрежниот сообраќај. Тие брзо ги решаваат проблемите со мрежата за да го минимизираат времето на прекин. Ги оптимизираат перформансите на мрежата преку управување со мрежниот сообраќај, анализирање на тековите на податоци и имплементирање на протоколи за квалитет на услугата (QoS) за да се даде приоритет на критичните апликации и да се обезбеди постојано корисничко искуство. Специјалистите инсталираат, конфигурираат и одржуваат мрежен хардвер како што се рутери, прекинувачи, заштитни ѕидови, точки за пристап и други мрежни уреди. Тие гарантираат дека овие уреди се ажурирани и оптимално функционираат.

Предвиден број на слушатели на пакетот: 50

Мрежниот специјалист треба да помине неколку обуки за да ги совлада најбараните вештини од оваа професија односно:

Име на курс Број на часови
Implementing and Administering Cisco solutions (CCNA) 40
lmplementing and Operating Cisco Enterprise Network Core TechnoIogies (ENCOR) v1.2 40
Работа на реален проект 18
Планирање и развој на кариера 9
CertNexus Generative AI 8
Полагање на официјален испит Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA — 200-301)

Работни позиции

Мрежен администратор

Индустрии

ИТ компании | Банки | Телекоми | Производствени компании | Државен сектор | Образование Фармација